Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

Lampiran I    : Surat Keputusan Dekan Fak. Syari’ah
IAIN Walisongo
Nomor          : In.06.2/D/PP.00.9/309/2014
Tanggal       : 10 Maret 2014

PRODI AHWALUS  AL-SYAKHSIYYAH

 

Nama/NIP Pangkat/Gol. JabatanFungsional Mata Kuliah
Prof. Dr. H.Ahmad Rofiq, MA
19590714 198603 1 004
Pembina Utama (IV/e) Guru Gesar Peradilan Agama
Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.
19520419 198403 2 001
Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Tafsir
Dra.Hj.Endang Rumaningsih,M.Hum.
19560101 198403 2 001
Pembina Utama Muda(IV/c) Lektor Kepala Bhs. Indonesia
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
19650605 199203 1 003
Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala Peradilan Islam
Drs. H. A. Ghozali, MSI.
19530524 199303 1 001
Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala Ushul Fiqh
Drs. Taufik, MH.
19650125 199303 1 004
Pembina (IV/a) Lektor Kepala Ilmu Hukum
Achmad Arief Budiman, M.Ag.
19691031 199503 1 002
Pembina (IV/a) Lektor Kepala Peradilan Agama
Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
19730730 200312 1 003
Penata Tk. I (III/d) Lektor Kepala HPII
Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
19590606 198903 1 002
Penata Tk. I (III/d) Lektor Ushul Fiqh
Nur Hidayati Setiyani, SH.MH.
19670320 199303 2 001
Penata Tk. I (III/d) Lektor Hukum Perdata
Anthin Lathifah, M. Ag.
19751107 200112 2 002
Penata Tk. I (III/d) Lektor Fiqh
Dr. H. Mashudi, M.Ag.
19690121 200501 1002
Penata Tk. I (III/d) Lektor Ushul Fiqh
Muhammad Shoim, S.Ag, MH.
19711101 200604 1 003
Penata (III/c) Lektor Hukum Perdata
Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH.
19791022 200701 2 011
Penata Muda Tk. I(III/b) Asisten Ahli Hukum Perdata
Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
19760627 200501 2 003
Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli Tarjamah

              Pgs. Dekan

 

 

 

              Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
              NIP. 19670117 199703 1 001